خبرها

Trademarks in the international shipping industry
  • 15 دسامبر 2019

Trademarks in the international shipping industry

The international shipping industry, like the rest of the industry, has unique and unique signs and acronyms. Getting to know these signs can be helpful to those of you who are interested in the international shipping industry. We focus on the most important symptoms in this article.c.c.t ...

International shipping laws
  • 15 دسامبر 2019

International shipping laws

International shipping lawsThe international shipping industry has common rules that countries in some cases require to comply with a number of general and other laws in particular. The most important of these are:Customs rules:Refers to the customs laws of the country that are in force within that country.International Business ...

International Freight Forwarding Organizations
  • 15 دسامبر 2019

International Freight Forwarding Organizations

  International freight transportation today plays an important and effective role in meeting the needs of different countries, which in turn enhances the economic cycle of countries and the supply of surplus production to other countries, thereby expanding international marketing activities. Meanwhile, some experts believe that the development of the transportation ...

International shipping
  • 15 دسامبر 2019

International shipping

International shippingInternational shipping means the movement of goods from one country to another, which is done in accordance with international laws and regulations.International Shipping Company:International Freight Company means a legal entity established in accordance with international transit rules in order to transport goods through one (sea freight, land freight, ...

What’s the best international shipping company.
  • 15 دسامبر 2019

What’s the best international shipping company.

In this article we want to tell you the features of the best international shipping company to make it easier to choose from the list of international shipping companies and make the best choice; Due to the multitude of international freight companies including air freight, land freight, sea freight, clearance ...

International shipping history
  • 15 دسامبر 2019

International shipping history

From the beginning of human civilization, one of the jobs necessary for human survival has been transportation. Carrying necessities of life, products and more. Humans invented the wheel to facilitate work, used animals for transportation, and gradually created different forms of transportation depending on their environment. Shipping and shipbuilding itself ...

تاریخچه حمل و نقل بین المللی
  • 8 دسامبر 2019

تاریخچه حمل و نقل بین المللی

از ابتدای تمدن بشر یکی از شغل هایی که برای بقای انسان لازم بوده حمل ونقل بوده است. حمل مایحتاج زندگی، محصولات و غیره. بشر برای تسهیل در کارها چرخ را اختراع نمود و حیوانات را به منظور حمل ونقل به کار گرفت، و کم کم بر حسب محیط زندگی ...

بهترین شرکت حمل و نقل بین المللی چه ویژگی دارد
  • 8 دسامبر 2019

بهترین شرکت حمل و نقل بین المللی چه ویژگی دارد

در این مقاله میخواهیم ویژگی های بهترین شرکت حمل و نقل بین المللی را برای شما بازگو کنیم تا در انتخاب خود در لیست شرکت های حمل و نقل بین المللی راحتتر بوده و بهترین انتخاب را انجام دهید; با توجه به متعدد بودن شرکت های حمل و نقل بین ...

حمل و نقل بین المللی
  • 8 دسامبر 2019

حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللیحمل و نقل بین المللی کالا یعنی جابه جایی و انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر که این امر با رعایت قوانین و مقررات بین المللی انجام می شود .شرکت حمل و نقل بین المللی:شرکت حمل و نقل بین المللی به معنای شخصیتی حقوقی ...

سازمانهای وابسته به حمل و نقل بین المللی
  • 8 دسامبر 2019

سازمانهای وابسته به حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی کالا امروزه نقش موثر و چشمگیری در تامین نیازهای کشورهای مختلف دارد که این خود موجب پیشرفت چرخه اقتصادی کشورها و عرضه تولید مازاد یک کشور به کشورهای دیگر و در نتیجه گسترش فعالیت های بازاریابی بین المللی می شود. در این بین برخی از ...