خدمات ما

خدمات افغان بار

ما انگونه كه شما مي انديشد نمي انديشيم  ما به سرعت،دقت اطمنان باور کامل داریم

حمل و نقل هوایی

شرکت حمل و نقل افغان بار جهت رفع نیاز مشتریان خود این روش از حمل و نقل راارائه می دهد.

حمل و نقل زمینی

حمل و نقل زمینی (ترانزیت) از عمده ترین خدمات شرکت حمل و نقل بین المللی افغان بار می باشد

حمل و نقل پيك

شرکت افغان بار به عنوان یکی از پیشتازان صنعت حمل و نقل و خدمات پيك می باشد.

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی می تواند با توجه به امنیت بالا ،رفاه بیشتر و هزینه کمتر مورد توجه و استفاده قرارگیرد.